+31 (0) 20 643 0509
   reservations@nova-business.nl

 

Verzekeringen

verzekeringen

Verzekeringen afsluiten

 

Sluit hier direct uw verzekering af >>


 

 

ANNULERINGSVERZEKERING


 

U boekt uw reis ruim op tijd, want u wilt er zeker van zijn dat u tijdens uw vakantie terecht kunt op de bestemming van uw keuze. Maar dan is het ook zaak om direct een goede annuleringsverzekering af te sluiten. Er kan namelijk zomaar iets gebeuren waardoor u genoodzaakt bent uw reis uit te stellen of zelfs te annuleren. De luchtvaartmaatschappijen en hotels brengen hiervoor kosten in rekening die we aan u zullen doorbelasten. Soms tot wel honderd procent van de reissom. De Annuleringsverzekering van Europeesche Verzekeringen vergoedt deze kosten. Deze annuleringsverzekering is geldig tot en met de dag van vertrek en geeft GEEN vergoedingen voor ongenoten vakantiedagen als u bijvoorbeeld genoodzaakt bent uw reis af te breken.

U kunt  uw verzekering alleen gelijktijdig met uw boeking afsluiten, nadat uw boeking is bevestigd kunt u geen verzekering meer bij ons afsluiten.

De annuleringsverzekering kan alleen worden afgesloten indien u vanuit Nederland of België vertrekt. Indien u een verzekering bij ons heeft afgenomen is uw reserveringsnummer van uw reis, deze staat vermeld op uw bevestiging, tevens uw polisnummer.


Procedure claimen van schade:
 
Ter bevordering van een snelle afhandeling verzoeken wij u vriendelijk uw schadeclaim direct naar de Europeesche te sturen, de Europeesche zal voor de volledige afhandeling zorgdragen (wij worden over het verloop van de claim niet op de hoogte gesteld):
 
Documentatie die u dient mee te sturen bij de claim:
  • Kopie boekingsbevestiging, email waarop o.a. staat dat u een annuleringsverzekering heeft afgesloten (dit staat in kolom "Passagiers")
  • Annuleringsnota, email die u van Reisbureau Nova heeft ontvangen. Deze verstrekken wij u zodra u ons middels email heeft verzocht uw boeking te annuleren
  • Polis nummer, dit nummer is het reserveringsnummer die bovenaan uw boekingsbevestiging staat (bij UwStedentrip.nl zijn dit 2 nummers, bij UwHotels.nl en UwVliegtickets.nl is dat 1 nummer)
  • Ingevuld formulier, zie onderstaand bestand die u moet downloaden en invullen 
Europeesche verzekeringen
T.a.v. Afdeling reisschade
Postbus 12920
1100 AX Amsterdam
 
  
Algemene Voorwaarden: aflopende Annuleringsverzekering
 
Deze polisvoorwaarden zijn alleen van toepassing indien de verzekering is afgesloten in combinatie met een boeking bij Nova Vakantiereizen.
 
In de polisvoorwaarden vindt u algemene informatie over onze verzekeringsproducten en het dekkingsoverzicht.

Annuleren van de polis: het is te allen tijde niet mogelijk om de annuleringsverzekering te laten vervallen, zodra de reissom is voldaan bent u gedekt.

Alle getoonde premies zijn inclusief assurantiebelasting en poliskosten.

Indeling van de voorwaarden per artikel

Dekkingsoverzicht

1. Begripsomschrijvingen

2. Geldigheidsduur verzekering

3. Geldigheidsduur dekking

4. Premie

5. Verzekeringsgebied

6. Dekking Annuleringskosten

7. Dekking Niet gebruikte reisdagen

8. Maximale uitkering

9. Algemene uitsluitingen

10. Verplichtingen bij schade

11. Schaderegeling

12. Dubbele verzekering

13. Rechthebbende

14. Verjaringstermijn van recht op uitkering

15. Adres

16. Klachtenregeling

17. Persoonsregistratie

18. Clausule Terrorismedekking

19. Clausule EU claim

Dekkingsoverzicht

-Annuleringskosten niet gebruikte reisdagen =  kostprijs

- Vertreksvertraging  langer dan 8 uur  =  reissom per dag (max. 3 dagen)

- Ziekenhuisopname  =  reissom per dag

- Voortijdige terugkeer  =  reissom per dag

 
1. Begripsomschrijvingen:

In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Europeesche: Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.

1.2 verzekerde: de in de polis genoemde persoon. Personen aan wie de Europeesche heeft meegedeeld van hen geen reisverzekering meer te zullen accepteren worden niet als verzekerde aangemerkt

1.3 gezin: samenreizende huisgenoten. Een zonder huisgenoten reizende verzekerde wordt ook aangemerkt als een gezin.

1.4 reisgenoot: de op het boekings-/reserveringsformulier van de reis vermelde persoon die niet in de polis wordt genoemd

1.5 reis: geboekt vervoer en/of verblijf

1.6 reissom: het totaal van vooraf verschuldigde en/of betaalde bedragen voor boekingen en reserveringen van vervoer en/of verblijf. Kosten die op de plaats van bestemming zijn gemaakt, zoals voor (deel)reizen, excursies en dergelijke, worden hier niet onder begrepen.

1.7 annuleringskosten: verschuldigde (gedeeltelijke) reissom en overboekingkosten in geval van annulering

1.8 niet gebruikte reisdagen: reisdagen die verzekerde onvoorzien niet heeft kunnen doorbrengen op de reisbestemming, waaronder begrepen de accommodatie waarin hij zou verblijven.

1.9 reissom per dag: ieders persoonlijke reissom gedeeld door het totaal aantal reisdagen. Tenzij anders vermeld wordt alleen vergoeding verleend voor hele dagen, onder aftrek van restituties en dergelijke

1.10 waarnemer: de vooraf aan de Europeesche opgegeven persoon waarvan de naam op het polisblad of op het boekings/reserveringsformulier van de reis staat vermeld

1.11 samengestelde reis: een reis die bestaat uit losse onderdelen die afzonderlijk geboekt zijn (zoals ticket en accommodatie)

1.12 premie: premie, kosten en assurantiebelasting.

2. Geldigheidsduur verzekering:

2.1 De verzekering is geldig vanaf de datum van afgifte van de polis tot en met de einddatum van de reis volgens de polis.

2.2 De dekking begint na betaling van de premie en eindigt op de einddatum van de reis volgens de polis.

3. Geldigheidsduur dekking:
 
Binnen de geldigheidsduur van de verzekering geldt dat de dekking:

3.1 voor annuleringskosten begint na boeking van de reis en eindigt op het tijdstip van aanvang van de reis

3.2 voor niet gebruikte reisdagen geldig is vanaf het moment van aanvang van de reis tot en met de einddatum van de reis

4. Premie:

4.1 betaling

Verzekerde is verplicht de premie voor het begin van de verzekering te voldoen.

4.2 teruggave

Er bestaat geen recht op teruggave van premie, tenzij sprake is van annulering van de reis door de reisorganisatie.

5. Verzekeringsgebied:

De verzekering is geldig in de hele wereld.

6. Dekking Annuleringskosten:

6.1 Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten als gevolg van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 6.1.1 t/m 6.1.15. Recht op uitkering bestaat voor alle verzekerden met een maximum als genoemd in 8.1.

6.1.1 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van verzekerde.

6.1.2 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van verzekerde.

6.1.3 Zwangerschap van verzekerde of partner.

6.1.4 Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom van verzekerde, zijn huurwoning of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.

6.1.5 Het door verzekerde onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of nieuwbouwwoning danwel onverwachte overdracht van een bestaande woning. Bij overdracht van een bestaande woning geldt dat er uitsluitend dekking bestaat indien verzekerde kan aantonen dat de datum van overdracht beslissend is voor de aankoop danwel dat deerkoper een flexibele opleverdatum heeft bedongen. In alle gevallen geldt dat de oplevering/overdracht niet eerder plaatsvindt dan 30 dagen voor aanvang en niet later dan 30 dagen na het einde van de reis.

6.1.6 Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan.

6.1.7 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval letsel van in het buitenland woonachtige personen, waardoor het voorgenomen logies van verzekerde bij deze personen niet mogelijk is.

6.1.8 Het door verzekerde op medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor de reis verplichte inenting.

6.1.9 Werkloosheid van verzekerde na een vast dienstverband, als gevolg van een onvrijwillig ontslag.

6.1.10 Na werkloosheid van verzekerde, waarvoor een uitkering werd genoten, aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens een half jaar of voor onbepaalde tijd, die zijn aanwezigheid voor de vervulling daarvan ten tijde van de reis nodig maakt.

6.1.11 Definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedurein gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.

6.1.12 Het, buiten de schuld van verzekerde om, onverwacht niet verkrijgen van een benodigd visum.

6.1.13 Het door een van buiten komend onheil uitvallen van het door verzekerde te gebruiken privé-vervoermiddel waarmee de buitenlandse reis zou worden gemaakt, binnen 30 dagen voor aanvang van de reis. Pech, mechanische storing en dergelijke vallen hier niet onder.

6.1.14 (verergering van een bestaande) ziekte of ongevalletsel van een familielid in 1e graad, die daardoor dringend zorg nodig heeft van verzekerde en niemand anders dan verzekerde deze zorg kan verlenen.

6.1.15 Verlies of diefstal van voor de reis noodzakelijke reisdocumenten van verzekerde op de dag van vertrek. Verzekerde is verplicht hiervan direct aangifte te doen bij de politie en het bewijs te overleggen.

Reisgenoot

6.2 Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten als verzekerde een reis annuleert als gevolg van een in 6.1.1 tot en met 6.1.15 genoemde gebeurtenis die een reisgenoot is overkomen. Vergoeding vindt alleen plaats als deze reisgenoot een eigen annuleringsverzekering heeft en uit hoofde daarvan een uitkering heeft ontvangen. Recht op uitkering bestaat voor alle verzekerden met een maximum als genoemd in 8.1.

Waarnemer

6.3 Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten als een waarnemer uitvalt door een onzekere gebeurtenis is genoemd in artikel 6.1.1 tot en met 6.1.6 (overal waar daarin ‘verzekerde’ staat dient gelezen te worden ‘waarnemer’). Deze dekking is alleen van kracht als de naam van de waarnemer bij de Europeesche bekend is en voor hem de desbetreffende premie is berekend. Recht op uitkering bestaat voor alle verzekerden met een maximum als genoemd in 8.1.

Samengestelde reis

6.4 Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten als één van de onderdelen van de samengestelde reis onvoorzien uitvalt, mits de verhuurder en/of reisorganisatie deze kosten niet vergoedt en niet voor vervanging kan worden gezorgd. Deze dekking is alleen van kracht als hiervoor de desbetreffende premie is berekend. Recht op uitkering bestaat voor alle verzekerden.

7. Dekking niet gebruikte reisdagen:

7.1 Vertreksvertraging

Uitkering wordt verleend op basis van de reissom per dag als gevolg van onvoorziene vertraging van vliegtuig, bus, trein en boot bij vertrek uit Nederland of bij aankomst op de eerste reisbestemming. Deze dekking bestaat alleen voor reizen langer dan 3 dagen. De vertraging dient minimaal 8 uur te bedragen. Bij een vertraging van 8 tot 20 uur wordt uitkering verleend voor 1 dag, van 20 tot 32 uur voor 2 dagen en van langer dan 32 uur voor 3 dagen. Vertrek vanaf een luchthaven binnen een straal van 100 km van de Nederlandse grens wordt gelijk gesteld met vertrek uit Nederland. Recht op uitkering bestaat voor alle verzekerden.

7.2 Ziekenhuisopname

7.2.1 Uitkering wordt verleend op basis van de reissom per dag als verzekerde tijdens de reis onvoorzien in een ziekenhuis wordt opgenomen (minimaal 1 overnachting). Iedere overnachting in het ziekenhuis tijdens de geboekte reis geldt als 1 niet gebruikte reisdag. Recht op uitkering bestaat voor getroff en verzekerde, bij de Europeesche verzekerde gezinsleden en één bij de Europeesche verzekerde reisgenoot.

7.2.2 Als de rubriek Garantie-annulering verzekerd is, wordt uitkering verleend op basis van 100% van de reissom als verzekerde tijdens de reis onvoorzien in een ziekenhuis wordt opgenomen en om medische redenen niet gerepatrieerd kan worden binnen de oorspronkelijke reisduur. Recht op uitkering bestaat voor getroff en verzekerde, bij de Europeesche verzekerde gezinsleden en één bij de Europeesche verzekerde reisgenoot voor zover zij niet binnen de oorspronkelijke reisduur terugkeren.

7.2.3 Uitkering wordt verleend op basis van de reissom per dag als een reisgenoot tijdens de reis onvoorzien in een ziekenhuis wordt opgenomen zoals bepaald in 7.2.1. Vergoeding vindt alleen plaats als deze reisgenoot een eigen annuleringsverzekering heeft en uit hoofde daarvan een uitkering heeft ontvangen. Recht op uitkering bestaat voor een gezin of één bijde Europeesche verzekerde reisgenoot.
 
7.3 Voortijdige terugkeer

7.3.1 Uitkering wordt verleend voor de reissom per dag of op basis van 100% van de reissom (afhankelijk van de op de polis genoemde dekking) in geval van voortijdige terugkeer naar de woonplaats in Nederland als gevolg van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 7.3.2 tot en met 7.3.7. Recht op uitkering bestaat voor getroff en verzekerde, bij de Europeesche verzekerde gezinsleden en één bij de Europeesche verzekerde reisgenoot voor zover zij ook voortijdig terugkeren. Uitsluitend in geval van overlijden van verzekerde bestaat recht op uitkering voor alle verzekerden voor zover zij ook voortijdig terugkeren, met een maximum als genoemd in 8.1.

7.3.2 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van verzekerde.

7.3.3 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van familieleden in de 1e of 2e graad of van huisgenoten van verzekerde.

7.3.4 Complicaties bij zwangerschap van verzekerde of partner.

7.3.5 Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoff elijke objecten) van eigendom van verzekerde, zijn huurwoning of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.

7.3.6 Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan.

7.3.7 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van in het buitenland woonachtige personen, waardoor het voorgenomen logies van verzekerde bij deze personen niet verder mogelijk is.

Reisgenoot

7.4 Uitkering wordt verleend voor de reissom per dag of op basis van 100% % van de reissom (afhankelijk van de op de polis genoemde dekking) als verzekerde een reis afbreekt als gevolg van een in 7.3.2 tot en met 7.3.7 genoemde gebeurtenis die een reisgenoot is over komen. Vergoeding vindt alleen plaats als deze reisgenoot een eigen annuleringsverzekering heeft en uit hoofde daarvan een uitkering heeft ontvangen. Recht op uitkering bestaat voor een gezin of één bij de Europeesche verzekerde reisgenoot voor zover zij ook voortijdig terugkeren. Uitsluitend in geval van overlijden van de reisgenoot bestaat recht op uitkering voor alle verzekerden voor zover zij ook voortijdig terugkeren, met een maximum als genoemd in 8.1.

Waarnemer

7.5 Uitkering wordt verleend voor de reissom per dag of op basis van 100% van de reissom (afhankelijk van de op de polis genoemde dekking) als een waarnemer uitvalt door een onzekere gebeurtenis als genoemd in artikel 7.3.2 tot en met 7.3.6 (overal waar daarin ‘verzekerde’ staat dient gelezen te worden ‘waarnemer’). Deze dekking is alleen van kracht als de naam van de waarnemer bij de Europeesche bekend is en voor hem de desbetreff ende premie is berekend. Recht op uitkering bestaat voor getroff en verzekerde, bij de Europeesche verzekerde gezinsleden en één bij de Europeesche verzekerde reisgenoot voor zover zij ook voortijdig terugkeren.

8. Maximale uitkering:

8.1 De maximale uitkering voor alle verzekerden tezamen is ten hoogste de uitkering voor 4 gezinnen of 9 reisgenoten (geen gezinsleden), verdeeld over alle verzekerden naar verhouding van ieders aandeel in de reissom.

8.2 Uitkering wordt verleend onder aftrek van eventuele restituties.

8.3 In totaal zal nooit meer dan 100% van ieders aandeel in de reissom worden uitgekeerd.

8.4 Voor reizen langer dan 60 dagen geldt dat uitkering vanaf de 61e dag altijd plaatsvindt op basis van de reissom per dag.

9 Algemene uitsluitingen

9.1 Geen uitkering wordt verleend als verzekerde of belanghebbende:

9.1.1 een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de hele vordering, ook voor die onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is gegeven

9.1.2 een of meer polisverplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de Europeesche heeft benadeeld. Tevens komt elk recht op uitkering te vervallen, als verzekerde of belanghebbende de onder artikel 10.2 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de Europeesche te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.

9.2 Geen uitkering wordt verleend voor een claim als gevolg van een gebeurtenis:

9.2.1 die (in)direct verband houdt met:

- molest, waaronder wordt verstaan gewapend confl ict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de defi nities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffi e van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is gedeponeerd

- atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt

- inbeslagnemen en verbeurdverklaren

- het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking of terreurdaad

9.2.2 onstaan of mogelijk geworden door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid, al dan niet bewuste merkelijke schuld of met de wil van verzekerde of belanghebbende

9.2.3 die (in)direct verband houdt met zelfdoding van verzekerde of poging daartoe

9.2.4 bij of als gevolg van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf, of pogingdaartoe

9.2.5 die verband houdt met een ziekte, aandoening of afwijking die bij verzekerde, familieleden in 1e of 2e graad of zijn huisgenoten in de periode van 3 maanden voor de afsluitdatum van de verzekering bestond of klachten veroorzaakte. Deze uitsluiting is alleen van kracht als de verzekering is afgesloten later dan 7 dagen na boekingsdatum.

10. Verplichtingen bij schade:

10.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht:

10.1.1 al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of beperking van schade

10.1.2 bij ongeval of ziekte onmiddellijk geneeskundige hulp in te roepen en niets na te laten wat herstel zou kunnen bevorderen. Eveneens is verzekerde verplicht zich op verzoek en op kosten van de Europeesche door een door de Europeesche aangewezen arts te laten onderzoeken en deze alle gewenste inlichtingen te verschaff en

10.1.3 de Europeesche volle medewerking te verlenen, naar waarheid gegevens te verschaff en en alles na te laten wat de belangen van de Europeesche zou kunnen benadelen

10.1.4 de omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering aan te tonen

10.1.5 originele bewijsstukken over te leggen

10.1.6 medewerking te verlenen bij verhaal op derden, eventueel door overdracht van aanspraken, en bij het verstrekken van noodzakelijke machtigingen.

WIJZE VAN MELDEN

10.2 Verzekerde of belanghebbende is verplicht:

10.2.1 na een gebeurtenis, waardoor de reis (mogelijk) wordt geannuleerd, dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na de gebeurtenis te melden aan het kantoor waar de reis is geboekt

10.2.2 een verzoek tot uitkering zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, maar uiterlijk binnen 6 maanden na einde van de gebeurtenis, te melden aan de Europeesche door middel van toezending van een volledig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier.

10.3 Mededelingen gedaan bij een melding als genoemd in 10.2.1 en 10.2.2 dienen mede tot vaststelling van de schade en het recht op uitkering.

11. Schaderegeling:

De Europeesche is belast met het (doen) regelen van schade, mede aan de hand van door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen.

12. Dubbele verzekering:

Als, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op uitkering op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of andere voorziening is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan zal alleen die schade voor uitkering in aanmerking komen die het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken.

13. Rechthebbende:

13.1 Recht op uitkering bestaat alleen voor verzekerde. Als er sprake is van overlijden van verzekerde bestaat er ook recht op uitkering voor de natuurlijke persoon/personen die als zijn erfgenaam optreden. Een erfgenaam dient te allen tijde een verklaring van erfrecht over te leggen.

13.2 Uitkering zal geschieden aan één verzekerde (tenzij andere verzekerden hiertegen, voor betaling van de uitkering, schriftelijk aan de Europeesche bezwaar hebben gemaakt), dan wel aan degene door wiens bemiddeling de verzekering loopt.

14. Verjaringstermijn van recht op uitkering:

Heeft de Europeesche ten aanzien van een vordering een definitief standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt, dan verjaart ieder recht jegens de Europeesche ter zake van het desbetreffende schadegeval na verloop van 6 maanden. Deze termijn gaat in op de dag waaropde Europeesche dit bericht verstuurt.

15. Adres:

Kennisgevingen door de Europeesche aan verzekerde geschieden rechtsgeldig aan zijn laatst bij de Europeesche bekende adres of aan het adres van degene, door wiens bemiddeling de verzekering loopt.

16. Klachtenregeling:

Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan:

- de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-ZO

- KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag

- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of belanghebbende.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Persoonsregistratie:

Bij de aanvraag van een verzekering / financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de Europeesche verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de Europeesche uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacy-reglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij de Europeesche of inzien via www.europeesche.nl. De volledige tekst van de gedragscode kunt u bekijken via de websitevan het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag). Neem voorinformatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

18 .Clausule Terrorismedekking:

Het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.’ is op deze verzekering van toepassing. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.terrorismeverzekerd.nl

19. Clausule EUclaim:

Op grond van de Europese Verordening 261/2004 hebben luchtvaartpassagiers recht op een compensatie bij annulering of vertraging van een vlucht. EUclaim is een bedrijf dat luchtvaartpassagiers helpt bij het indienen van een claim bij de luchtvaartmaatschappij. Wanneer EUclaim voor verzekerde een succesvolle verhaalsactie op grond van deze verordening heeft uitgevoerd, vergoeden wij het deel wat EUclaim inhoudt voor haar dienstverlening. Uit de uitkeringsbevestiging van EUclaim moet blijken welk deel zij hiervoor heeft ingehouden.